Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid en definities

1.1 Deze algemene voorwaarden van ‘Margrietdarwinkel.com.’ (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden van toepassing op de inhoud van de internet-site margrietdarwinkel.com en alle aanbiedingen op www.happyfamilylife.com behorend bij Margrietdarwinkel.com te Garderen die op de website van Margrietdarwinkel.com, (hierna: de Website), via SMS of op andere wijze door Margrietdarwinkel.com door middel van koop op afstand worden weergegeven.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk met Margrietdarwinkel.com zijn overeengekomen.

1.4 Onder ‘Koper’ wordt verstaan: iedere bezoeker van de Website, dan wel elke natuurlijke of rechtspersoon die via de Website, telefonisch, via SMS of op een andere wijze door middel van koop op afstand een product en/of een dienst aanschaft op de wijze zoals beschreven in artikel 2.

1.5 Onder ‘Bezoeker’ wordt verstaan: iedere bezoeker van de Website, die bijdragen leest, maar niet noodzakelijk ook producten of diensten koopt.

1.6 Onder ‘koop op afstand’ wordt verstaan: een door Margrietdarwinkel.com georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een van de technieken voor communicatie op afstand.

1.7 Margrietdarwinkel.com behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.8 Door het gebruik van de Website van Margrietdarwinkel.com en/of het plaatsen van een bestelling via www.happyfamilylife.com aanvaardt Koper deze Algemene Voorwaarden en eventueel Aanvullende Voorwaarden van Margrietdarwinkel.com, alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.

1.9 Margrietdarwinkel.com is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.


2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Bij alle aanbiedingen op de Website www.happyfamilylife.com sluit Koper een overeenkomst met Margrietdarwinkel.com.

2.2 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Margrietdarwinkel.com is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot de totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.3 Aanbiedingen zijn geldig zolang deze op de Website staan vermeld en zolang de voorraad strekt.

2.4 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan, indien hij precies heeft aangegeven welk product of dienst hij wil ontvangen en de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en de desbetreffende data (hierna: ‘Bestelformulier’) via elektronische weg zijn verzonden en door Margrietdarwinkel.com zijn ontvangen, dan wel alle benodigde gegevens telefonisch heeft doorgegeven aan Margrietdarwinkel.com.

2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging en factuur aan de Koper is verzonden naar het door Koper opgegeven (e-mail)adres.

2.6 Koper en Margrietdarwinkel.com komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen, mondeling, telefonisch, via SMS, e-mail of anderszins verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Margrietdarwinkel.com garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3 Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euros, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting en eventuele wettelijke bijdragen, zoals bijvoorbeeld een verwijderingsbijdrage.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.

3.3 Koper is de prijs verschuldigd die Margrietdarwinkel.com op de Website, via SMS of anderszins door middel van een van de technieken voor communicatie op afstand bij de betreffende aanbiedingen van producten weergeeft en Margrietdarwinkel.com in haar bevestiging conform artikel 2.5 aan Koper heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Margrietdarwinkel.com worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Margrietdarwinkel.com geeft de kosten van bezorging, die voor rekening van Koper komen, bij de totstandkoming van de overeenkomst aan Koper op. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden kunnen nadere voorwaarden gelden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan Koper gecommuniceerd.

4 Betaling

4.1 Alle bestellingen door middel van koop op afstand dienen door Koper bij vooruitbetaling te worden voldaan. Alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden kan Koper geen enkel recht doen gelden op uitvoering van de desbetreffende bestelling of het desbetreffende verzoek tot verlening van diensten.

4.2 In geval dat Koper de bestelling en vooruitbetaling doet aan Margrietdarwinkel.com van het product, zullen duidelijk alle relevante gegevens van Margrietdarwinkel.com (zoals naam en rekeningnummer) gecommuniceerd worden. Ook over eventueel aanvullende voorwaarden van Margrietdarwinkel.com zal Koper eenduidig worden ingelicht.

4.3 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de door Koper verrichte betaling door hem of door derden is ingetrokken resulteert dit in een direct opeisbare vordering van Margrietdarwinkel.com op Koper.

4.4 Ten laste van Koper komen, bij niet-tijdige betaling, behalve de wettelijk rente, tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Margrietdarwinkel.com als gevolg van niet nakoming door Koper van diens verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief met een minimum van EUR 34,- exclusief omzetbelasting.

4.5 Ingeval van niet-tijdige betaling, zoals bedoeld in artikel 4.4, is Margrietdarwinkel.com bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of (verdere) levering van producten op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5 Levering en leveringstijd

5.1 Margrietdarwinkel.com zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd.

5.2 De door Margrietdarwinkel.com opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijn.

5.3 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd de overeenkomst in stand te laten. Koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

5.4 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is, door Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan Koper per e-mail, schriftelijk of telefonisch worden gemeld.

5.5 Leveringen vinden plaats op het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.6 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan Koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op Koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het door Koper opgegeven afleveradres worden aangeboden en/of op het postkantoor, resp. bij de buren van Koper worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden en/of afgeleverd op het postkantoor of bij de buren van Koper.

5.7 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

5.8 De wijze van verpakking, verzending en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door Margrietdarwinkel.com bepaald.

6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Margrietdarwinkel.com is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
6.2 Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

7 Garantie en aansprakelijkheid

7.1 Margrietdarwinkel.com staat er voor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de op de Website aangegeven specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met bestaande overheidsvoorschriften.

7.2 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan het product als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
indien gebreken aan het product het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
• indien beschadiging aan het product is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud van de zijde van Koper.

7.3 Margrietdarwinkel.com is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Margrietdarwinkel.com. Margrietdarwinkel.com is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.4 Indien Margrietdarwinkel.com, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.5 Koper is gehouden Margrietdarwinkel.com te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Margrietdarwinkel.com mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van Koper dienen te komen.

7.6 De informatie op de Website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Margrietdarwinkel.com behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

7.7 De inhoud van de Website, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Margrietdarwinkel.com op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Margrietdarwinkel.com kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van die informatie.
Margrietdarwinkel.com is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Margrietdarwinkel.com danwel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Margrietdarwinkel.com sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

7.8 Het is mogelijk dat Margrietdarwinkel.com op haar Website links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Margrietdarwinkel.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

7.9 Margrietdarwinkel.com is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem noch voor de eventuele gevolgen hiervan. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstoring in de verbinding met internet-providers, storingen in gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen verstaan.

7.10 Margrietdarwinkel.com is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke niet-beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Website wegens onderhoud of anderszins.

8 Overmacht

8.1 In geval van overmacht is Margrietdarwinkel.com niet gehouden haar verplichtingen jegens Koper na te komen, respectievelijk worden haar verplichtingen jegens Koper voor de duur van de overmacht opgeschort.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van Margrietdarwinkel.coms of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de Website.

9 Intellectuele eigendom

9.1 Koper en Bezoeker erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de Website berusten bij Margrietdarwinkel.com of andere rechthebbenden. Bij verzamelde informatie van andere rechthebbenden staat telkens duidelijk de bron en een link naar de website vermeld.

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede, al dan niet octrooieerbare, technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

9.3 Het is Koper verboden gebruik te maken (waaronder tevens begrepen het aanbrengen van wijzigingen) van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming Family Life of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

9.4 Koper stelt Margrietdarwinkel.com zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van enige jegens hem/haar aanhangig gemaakte aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat de door Margrietdarwinkel.com verkochte goederen inbreuk maken op enig in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht.

9.5 Margrietdarwinkel.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enige inbreuk als bedoeld in lid 3 en/of 4 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat Koper een product heeft aangepast of gewijzigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Margrietdarwinkel.com.

9.6 De Website en alle onderdelen daarvan zijn, met uitzondering van bepaalde hyperlinks en introducties van artikelen van andere rechthebbenden, eigendom van Margrietdarwinkel.com. Het is niet toegestaan om de Website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Margrietdarwinkel.coms. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
10 Disclaimer

10.1 Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de Website, is het mogelijk dat de informatie die op Margrietdarwinkel.com wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

10.2 Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Margrietdarwinkel.com geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

10.3 Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Margrietdarwinkel.com, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Margrietdarwinkel.com te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Margrietdarwinkel.com verkregen is.
Met het oog hierop wordt de Bezoeker altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Margrietdarwinkel.com verkregen informatie.

11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Margrietdarwinkel.com of overeenkomsten gesloten met Margrietdarwinkel.com worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

12 Contact en diversen

12.1 Happyfamilylife.com is een productie van Margrietdarwinkel.com, gevestigd te Vreeland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder dossiernummer 30151105 Het BTW-identificatienummer is 888166062. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te zenden naar het e-mailadres info@happyfamilylife.com zoals staat aangegeven op de Website, http://localhost:7000 of per post naar Margrietdarwinkel.com, Postbus 27, 3632 ZR Loenen aan de Vecht.

12.2 Eventuele vragen of klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van de op de Website gepresenteerde producten, zullen door Margrietdarwinkel.com in behandeling worden genomen. Margrietdarwinkel.com zal eventuele klachten proberen zo spoedig mogelijk naar tevredenheid van Koper op te lossen en Koper hierover telefonisch, per e-mail of anderszins schriftelijk berichten.

13 Bedenktijd

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@happyfamilylife.com. Wij zullen vervolgens het verschuldige orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten.”